CARITAS W ŚWINIARACH

Środowiskowy Dom Samopomocy
Świniary 25
28-131 Świniary poczta Solec Zdrój
tel.: 41/3776325

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świniarach, to modelowa placówka w skali całego kraju, która poza programem wspierania terapeutycznego osób po przebytych kryzysach psychicznych dysponuje bazą mieszkaniową. Placówka została uruchomiona 1 sierpnia 1998 roku a następnie w 2004 roku rozbudowana. Kielecka Caritas zwiększa pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi i właśnie program pracy Środowiskowego Domu Pomocy w Świniarach  ma przyczynić się do ich integracji społecznej, odzyskiwania samodzielności życiowej i rehabilitacji zawodowej. Rozwój idei placówki wielofunkcyjnej dla osób z zaburzeniami psychicznymi   obrazuje  działalność  domu   w

Świniarach, gdzie najpierw była tylko stacja opieki. Obecnie z domu korzysta 45 - 50 osób, a docelowo przeznaczomy jest dla 60. Placówka służy nauce samodzielności życiowej osób głęboko zaburzonych, reintegracji ze środowiskiem lokalnym  oraz  rehabilitacji  zawodowej  osób  wykluczonych  społecznie.

Program przygotowany  jest  dla trzech grup: z zaburzeniami schizofrenicznymi, depresyjnymi i nerwicowymi oraz psychoorganicznymi. Każda z nich ma swój program rehabilitacyjno - terapeutyczny stosowany na treningach umiejętności społecznych. Obejmują one wszystkie sfery życia potrzebne do funkcjonowania w środowisku. Samopomoc polega na maksymalnym wyzwalaniu aktywności podopiecznych. Terapia prowadzona jest z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Uczestnicy biorą udział w zajęciach kulinarnych, plastycznych, stolarskich, gimnastyczno - ralaksacyjnych, teatralnych i przyrodniczych.

Placówka działać będzie niedługo w trzech obszarach:

  1. Stacjonarny ośrodek wsparcia, gdzie przebywa obecnie 20 podpopiecznych, przeznaczony jest dla osób, które podczas pobytu w szpitalu utraciły swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania. Po okresie przejściowym trwającym do 3 lat, jeśli terapia odnosi skutek, wracają do swojego środowiska, a jeśli nie - przekazywane są do innych placówek.

  2. Dzienny ośrodek wsparcia jest ściśle powiązany z ośrodkiem stacjonarnym i przeznaczony jest dla osób po kryzysach psychicznych, które nie potrafią się odnaleźć. Mieszkają one w domach rodzinnych, a w dni robocze przyjeżdżają na zajęcia pomocne w odzyskiwaniu samodzielności życiowej. Mają możliwość korzystania łazienki, pralki oraz posiłków.

  3. Trzeci obszar działalności to już niebawem tzw. mieszkania chronione. Osoby kończące stały pobyt w placówce będą mogły być kierowane do mieszkań chronionych czyli kwater wynajętych w pobliżu na potrzeby ośrodka. Ta forma terapii ruszy po zakończeniu przygotowania ich do takiej formy pomocy. W mieszkaniach chronionych ma zamieszkać ok. 12 osób.

Jesienią 2008 roku w listopadzie ruszyła kolejna rozbudowa placówki. >>>zobacz zdjęcia<<<